Wanneer u met ons samenwerkt

Algemene voorwaarden

De website die u bezoekt (hierna “de Dienst” genoemd) valt onder algemene gebruiksvoorwaarden. Deze tekst bevat de algemene voorwaarden, die u aanvaard als u de Dienst gebruikt.

Deze zijn gekoppeld aan ons cookiebeleid, privacybeleid en auteursrechtbeleid met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, cookies van gebruikers, evenals auteursrecht en intellectueel eigendom.

1.Wettelijke vermeldingen aangaande de Dienst

De Dienst is toegankelijk op het volgende adres: www.forbidden-colours.com.
De Dienst wordt gepubliceerd door de Forbidden Colours vzw.
Het fonds Forbidden Colours wordt beheerd door de Koning Boudewijn Stichting.

2. Doel van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Het doel van de huidige algemene voorwaarden van de website is het definiëren van de bepalingen die van toepassing zijn op elk gebruik ervan, met name de toegang tot de website en het gebruik ervan door een gebruiker (hierna “de Gebruiker” genoemd). Het gebruik van de website impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden. Als de Gebruiker de algemene voorwaarden niet accepteert, mag hij de Dienst niet gebruiken en moet hij de Dienst onmiddellijk verlaten.

3. Algemene voorwaarden voor toegang tot de Dienst

 • 3.1 Toegankelijkheid

De dienstverlener, Forbidden Colours vzw streeft ernaar om de Dienst 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar te houden.

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Dienst geheel of gedeeltelijk te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, voor onderhoud, upgrade of andere reden, alsook technische redenen, zonder dat deze handeling aanleiding kan geven tot enige verplichting of compensatie.

 • 3.2 Communicatie van gegevens

Wanneer de Gebruiker zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven of evenementen, verbindt hij zich ertoe nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken. De Gebruiker staat als enige garant voor de informatie die in zijn account is opgeslagen. Hij kan hier op elk moment iets aan toevoegen, wijzigen of verwijderen.

 • 3.3 Verplichtingen van de Gebruiker

Wanneer de Gebruiker de Dienst opent, deze bezoekt of er gebruik van maakt garandeert en certificeert de Gebruiker dat hij/zij:
– de Algemene Voorwaarden, Cookie Policy, Privacybeleid en hetAuteursrechtbeleid heeft gelezen en ermee instemt.
– verantwoordelijk is voor elk gebruik dat door hem/haar van de Dienst wordt gemaakt.

 • 3.4 Verbod op illegaal of onwettig gebruik

De Gebruiker wordt geïnformeerd dat alle geldende wet- en regelgeving van toepassing is op het internet. De Gebruiker verklaart dat hij of zij de Dienst niet zal gebruiken voor enig doel dat illegaal of verboden is bij wet of de algemene voorwaarden.

Als niet-limitatieve lijst mag de Gebruiker in geen geval:
– e-mail of andere privécommunicatie onderscheppen of proberen te onderscheppen die niet voor hem/haar is bedoeld;
– Middelen aanwenden die zouden leiden tot een beperking van het vreedzame gebruik van de Dienst door een derde partij;
– Elektronische post verzenden naar andere internetgebruikers voor andere redenen dan individuele communicatie, en meer specifiek de Dienst te gebruiken als een instrument voor massa communicatie om een boodschap van eender welke aard en ongevraagd door de ontvangers te delen;
– Zichzelf voordoen als werknemer, agent of hulp van de dienstverlener;
– De volledige of een deel van de gegevenes verstrekt en verzameld op de Dienst voor eender welk commerciëel doel gebruiken.
Afhankelijk van zijn land van herkomst kan de Gebruiker ook worden onderworpen aan speciale voorschriften die hij zal kennen en respecteren.

4. Garantie en aansprakelijkheid

De Dienst en de inhoud ervan worden aangeleverd “zoals ze zijn” en “beschikbaar gesteld worden” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de voorwaarden van het gebruik en/of de beschikbaarheid ervan.
 • 4.1 Kwaliteit van informatie en inhoud

De dienstverlener gaat enkel een verbintenis van middelen aan; en draagt geen enkele verbitenis of verplichting van resultaat in eender welke vorm.

In het algemeen garandeert de dienstverlener de volledigheid, nauwkeurigheid, legitimiteit, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de inhoud van de aangeboden informatie en diensten niet. De dienstverlener zal alle beschikbare middelen gebruiken om kwalitatieve inhoud aan gebruikers aan te bieden, maar kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor welke consequenties dan ook, als gevolg van het gebruik van zijn diensten door gebruikers of als gevolg van de informatie die via deze diensten wordt verstrekt. Deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van elke Gebruiker die deze verstrekt, opstelt, wijzigt en controleert.

 • 4.2 Beveiliging/toegang

De dienstverlener zal redelijke en toegewijde inspanningen leveren om de veiligheid en operationele integriteit van de Dienst te handhaven door beveiligingsmaatregelen te nemen die aangepast zijn aan de aard van de gegevens en de risico’s die zijn activiteiten met zich meebrengen. Desalniettemin kunnen veel factoren die buiten het bereik en niet onder de controle van de dienstverlener vallen de werking van de Dienst verstoren. Als gevolg garandeert de dienstverlener dus geen continu, ononderbroken of veilige toegang tot zijn haar diensten. Als gevolg hiervan kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de toegang tot de Dienst en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

De dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (direct of indirect) elk tijdelijk of permanent incident dat impact heeft op de gegevens of computerapparatuur van de Gebruiker bij het bezoeken van de Dienst of bij het raadplegen van zijn account of in het algemeen bij de transmissie van de bestanden en software die de website op zijn ontvangende apparaat plaatst. In het bijzonder is de dienstverlener niet verantwoordelijk voor de mogelijke overdracht van een virus via de Dienst.

De dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van zijn distributiemiddelen en wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van inbraak in zijn computersystemen en gegevensdiefstal, wetende dat dienstverlener nuttige middelen implementeert om dergelijke illegale inbraken te voorkomen.

 • 4.3 Updates

Ondanks inspanningen om de juistheid van de informatie en/of documenten op de Dienst te waarborgen, wijst de dienstverlener elke aansprakelijkheid van welke aard dan ook af voor wat betreft onjuistheid of het niet bijwerken van informatie en/of documenten op de Dienst.

 • 4.4 Schade

Binnen de gestelde wettelijke grenzen is de dienstverlener niet aansprakelijk voor eender welke schade die de Gebruiker zou ondergaan gekoppeld aan overmacht of in verband met commerciële verliezen, verlies van klanten, verlies van merkimago, commerciële problemen of andere bijzondere, incidentele of indirecte schade die voortvloeit uit of in verband staat met de Dienst en deze algemene voorwaarden.

5. Aansprakelijkheid van de Gebruiker ten opzichte van de dienstverlener

 • 5.1 Verstrekte informatie

De gegevens en berichten die de Gebruiker verzendt, kunnen niet:
– onjuist, onjuist of misleidend zijn (zij moeten zoveel mogelijk waar en geverifieerd zijn);
– lasterlijk, illegaal bedreigend of intimiderend zijn;
– obsceen zijn (pornografie, pedofilie), in strijd met de openbare orde en de moraal;
– aanvallen of insinuaties bevatten op basis van ras, geloof of gebrek daaraan, etnische afkomst, geslacht of seksuele geaardheid;
– virussen, Trojaanse paarden of enig ander computerprogramma bevatten dat tot doel heeft het systeem, data of persoonlijke gegevens te beschadigen, te onderscheppen of te onteigenen;

 • 5.2 Gegevensverwijdering

De dienstverlener behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken informatie die door een Gebruiker wordt verstrekt en die als schadelijk, onjuist, misleidend, ongepast of niet in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorwaarden of het privacybeleid of de wetgeving, wordt beschouwd, zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen.

6. Links naar andere diensten

De Dienst kan linken naar andere services bevatten waarover de dienstverlener geen technische of inhoudscontrole heeft. Het bestaan van een hyperlink naar een andere dienst vormt geen goedkeuring van die dienst of de inhoud ervan.

De dienstverlener kan derhalve geen enkele garantie bieden met betrekking tot de volledige of exacte aard van de inhoud van deze diensten van derden, noch over de beschikbaarheid ervan.

De dienstverlener wijst alle verantwoordelijkheid af voor directe of indirecte schade als gevolg van de raadpleging of het gebruik van de web diensten waarnaar de Dienst verwijst of de informatie die over andere diensten wordt gepubliceerd. Het wijst ook alle verantwoordelijkheid af voor de verwerking van persoonsgegevens op deze diensten.

De dienstverlener nodigt de Gebruiker uit om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze web diensten te lezen.

7. Vertrouwelijkheid en Respect

De Gebruiker stemt ermee in om informatie, afbeeldingen of andere inhoud die voortvloeit uit activiteiten met betrekking tot de dienstverlener als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verzenden.

Het is de Gebruiker ook verboden de informatie die via de Dienst is verkregen te gebruiken om een andere persoon te contacteren, te misbruiken, lastig te vallen, te schaden, informatie over deze persoon te promoten te werven of te verkopen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming aan de Gebruiker.

8. Verwerking van persoonsgegevens

De Gebruiker wordt verwezen naar ons privacybeleid.

9. Diverse bepalingen

 • 9.1 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden.

De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door de dienstverlener, zonder voorafgaande kennisgeving, in overeenstemming met wijzigingen in de diensten, wijzigingen in de wetgeving of om een andere legitieme reden.

In het specifieke geval van de noodzaak om de Dienst aan te passen aan wijzigingen in de wetgeving, zal de dienstverlener alles in het werk stellen om deze aanpassingen zo snel mogelijk uit te voeren. Gedurende deze periode erkent de Gebruiker dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gesteld voor tijdelijke niet-naleving.

De nieuwe algemene voorwaarden worden online geplaatst met de datum van de update en zijn onmiddellijk van toepassing voor alle Gebruikers.

De versie van de algemene voorwaarden die tussen de partijen van kracht is, is permanent beschikbaar op de website.

De Gebruiker verbindt zich ertoe om op de hoogte te blijven van deze wijzigingen door regelmatig de pagina van de Dienst met de algemene voorwaarden te raadplegen.

 • 9.2 Overeenkomst van Bewijs

De dienstverlener en de Gebruiker komen overeen dat zij de informatie die nodig is voor de Dienst langs elektronische weg kunnen uitwisselen. Elke elektronische communicatie tussen de partijen wordt geacht dezelfde bewijskracht te hebben als een schriftelijk document op papier. Het gebruik van de e-mail van de Gebruiker doet de Dienst veronderstellen dat het de Gebruiker zelf is die de Dienst gebruikt.

Een afgedrukte versie van de algemene voorwaarden en van elke waarschuwing die in elektronische vorm wordt verstrekt, worden aanvaard in elke juridische of administratieve procedure in verband met deze contractuele relatie, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en zakelijke registers die in gedrukte vorm zijn gemaakt en bijgehouden.

 • 9.3 Scheidbaarheid

Indien een of meer clausules van de algemene voorwaarden volgens de toepasselijke wetgeving geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig, of niet-toepasselijk zouden moeten worden verklaard, zou een dergelijke situatie de geldigheid van de resterende clausules niet aantasten. De niet-, ongeldige, illegale of niet-toepasselijke clausule wordt met terugwerkende kracht vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan de inhoud zo dicht mogelijk bij die van de oorspronkelijke clausule ligt.

 • 9.4 Volledige overeenkomst

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, Cookie Policy, Privacybeleid en Auteursrechtbeleid vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en de dienstverlener met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere communicatie, aanbiedingen, voorstellen of correspondentie, mondeling of schriftelijk, tussen de Gebruiker en de dienstverlener.

 • 9.5 Overmacht

Niettegenstaande andersluidende bepaling, is geen enkele partij aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering of niet-naleving van haar verplichtingen als gevolg van overmacht (zoals stakingen, oorlog, aardbevingen, catastrofen van welke aard dan ook, directe of indirecte gevolgen van explosie, brand, warmteafgifte, overstromingen en elk ander geval van externe, onvoorziene, onweerstaanbare overmacht, zoals dit begrip wordt aanzien in de Belgische wetgeving).

 • 9.6 Relaties

Deze algemene voorwaarden mogen op geen enkele wijze worden beschouwd als een partnerschap, joint venture of enige andere associatie tussen de partijen, noch wordt een van beide partijen geacht de agent of werknemer van de andere partij te zijn. De relatie tussen de dienstverlener en de Gebruikers is die van een onafhankelijke aannemer.

 • 9.7 Kennisgeving

Elke communicatie of kennisgeving aan de Gebruiker is geldig als deze is gericht op het e-mailadres dat hij of zij heeft gegeven, zelfs als dit niet langer geldig is.

 • 9.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instanties

De algemene voorwaarden worden opgesteld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van deze Dienst en de geldigheid, interpretatie, uitvoering of niet-uitvoering van deze algemene voorwaarden vallen voor elk type procedure onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.